عکاسی مستند

الف.مستند اجتماعی
در این نوع عکاسی .عکاسان تلاش می کنند با نگاه تیز بین خود جوامع را بررسی کرده و نکات آن را به تصویر بکسند
ب.مستند طبیعت و حیات وحش
عکاسان این رشته باید بسیار صبور باشند و تحمل شرایط سخت آب و هوایی را داشته باشند
ج. مستند مطبوعاتی و خبری
که مراحل کا ر از ابتدا تا انتها را به تصویر می کشند
از دیگر زیر شاخه های مستند
عکاسی ورزشی و علمی و صنعتی و عمرانی است

برچسب ها: