عکاسی معماری

که در بر گیرنده عکاسی از بناهای شهری و بناهای قدیمی و ساختمانهای امروزی استالبته عکاسی از داخل بنا هم جز این نوع از عکاسب می باشد

برچسب ها: