عکاسی چهره یا پرتره

هدف از عکاسی چهره به تصویر کشیدن شخصیت افراد است
و یکی از مهمترین شاخه های عکاسی می باشد
در اصل محل کار
خیابان
محل زندگی
واستودیو
مناسب برای این نوع عکاسی می باشد

برچسب ها: