واحد طراحی گروه نودید ارائه دهنده برترین خدمات طراحی در زمینه های مختلف اعم از بسته بندی، هویت سازمانی، لوگو و سایر موارد طراحی می باشد.