این نوع از وبسایت که بیشتر برای شرکت ها یا نوعی از وبسایت ها که برای اطلاع رسانی و نیازی به بروزرسانی ندارد استفاده میشود یعنی طوری است که برای ویرایش یا اضافه کردن مطالب نیاز است در کد ها تغییر ایجاد نمود که این کار را فقط یک برنامه نویس میتواند انجام دهد ولی این نوع از وبسایت ها سبک تر و کم هزینه تر است