ساخت انواع تیزر جهت پخش تلویزیونی، استفاده در وب سایت و یا شبکه های اجتماعی و پخش در تلویزیونهای شهری با استفاده از بهترین تجهیزات تصویر برداری.